Ichthus logo
Christelijke reisorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting Ichthus


Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Dereisovereenkomst.

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Stichting ICHTHUS en de aanvaarding daarvan door de reiziger, dmv het volledig invullen van het aanmelding of inschrijfformulier en dat te retourneren aan stichting ICHTHUSREIZEN, Spoelwijkerlaan 21 2771 NB Boskoop in een gefrankeerde
 2. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de aanmelding en reisovereenkomst
 3. Indien een reis is volgeboekt krijgt de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk bericht, het streven hiervan is binnen 4 weken echter bestaat de mogelijkheid dat dit ook langer kan zijn vanwege verschillende factoren.
 4. Stichting ICHTHUS heeft de mogelijkheid aanmeldingen van reizigers kritisch te bekijken ten opzichte van mobiliteit, het ziektebeeld en de gezondheid en behoud zich het recht om deelname aan de reis niet te

Artikel 2. Betaling.

Gasten : De aanbetaling die wordt gevraagd dient 4 weken na de toegezonden bevestiging te zijn overgemaakt. Het resterende bedrag 4 weken voor de vertrekdatum

Vrijwilligers: De reissom dient 4 weken voor vertrek te zijn overgemaakt.

Artikel 3. Verzekering.

 1. De gasten kunnen gebruik maken om de annuleringsverzekering via stichting ICHTHUS te regelen

Artikel 4. Documenten.

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de vakantiereis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals een paspoort, toeristenkaart, ziekenfonds of verzekerings-papieren.
 2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van één der documenten, zijn de gevolgen hiervan voor haar/zijn rekening.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis en/of annulering- verzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden die de reiziger mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep, is uitgesloten.
 2. Stichting ICHTHUS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, kwetsing of ongeval aan goederen of
 3. De reiziger die hinder of last oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door stichting ICHTHUS van (voortzetting) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van betreffende

Artikel 6. Klachten.

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen voor zover mogelijk op de plaats van bestemming, waar de reden tot klacht ontstond, bij de reisleider te worden
 2. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze binnen 1 maand na terugkeerin Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij stichting

Artikel 7. Kledingcode voor de vrijwilligers.

Wij vragen de vrijwilligers netjes gekleed te gaan, dit houdt in:

 1. Op zondag dragen de dames een rok en de heren een lange broek.
 2. Buiten het zwembad om niet in badkleding lopen

Artikel 8. Leeftijd regels.

 1. Deelname voor een reis kan tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, mits het bestuur anders beslist
  1. nieuwe vrijwilligers tot 57 jaar
  2. bekende vrijwilligers tot 65 jaar
  3. ondergrens vrijwilliger is 18 jaar
 2. Voor de functie van reisleider, pastoraal begeleider, coördinerend verpleegkundige en gastvrouw kan van deze regels worden
 3. Tevens kan er een andere belangrijke reden zijn dat er voor kan zorgen dat een vrijwilliger die buiten de genoemde regels mee
 4. In bovengenoemde gevallen beslist het

Artikel 9. Algemeen

 1. Elke reiziger accepteert, door inschrijving de voorwaarden, bepalingen en de stijl van reizen, zoals van een interkerkelijke reisorganisatie mag worden
 2. Bij een calamiteit, zoals bv een ziekenhuisopname van een van de deelnemers, benadert de reisleider of verpleegkundige een van de bestuursleden in
 3. Deze neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met de contactpersoon die er dan voor dient te zorgen dat de verantwoording voor de deelnemer wordt overgenomen, zodat de reis voor de anderen onbelemmerd doorgang kan

Heeft u vragen over de Stichting Ichthus of over de vakantiereizen?
Dan kunt u het contact formulier invullen.
Maar u kunt ook contact opnemen met ons secretariaat 06 5156 9645