Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. De reisovereenkomst.

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Stichting ICHTHUS en de aanvaarding daarvan door de reiziger, dmv het volledig invullen, bij voorkeur digitaal,  van het  inschrijfformulier of dat te sturen naar stichting ICHTHUSREIZEN, Spoelwijkerlaan 21 2771 NB Boskoop 
 2. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de aanmelding en reisovereenkomst voortvloeien.   
 3. Indien een reis is volgeboekt krijgt de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk bericht, het streven hiervan is binnen 4   6 weken.
 4. Stichting ICHTHUS heeft de mogelijkheid aanmeldingen van reizigers kritisch te bekijken ten opzichte van mobiliteit, het ziektebeeld en de gezondheid en behoud zich het recht om deelname aan de reis niet te honoreren.

Artikel 2. Betaling.

 • Gasten : De aanbetaling die wordt gevraagd dient 4 weken na de toegezonden bevestiging te zijn overgemaakt. Het resterende bedrag 4 weken voor de vertrekdatum
 • Vrijwilligers: De reissom dient 4 weken voor vertrek te zijn overgemaakt.

Artikel 3. Verzekering.

 1. De gasten kunnen de annuleringsverzekering via stichting ICHTHUS regelen

Artikel 4. Documenten.

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de vakantiereis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een paspoort, ID kaart, inschrijving ziektenkostenverzekering  ( of verzekerings-papieren.??}
 2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van één van deze  documenten, zijn de gevolgen hiervan voor haar/zijn rekening.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis en/of annulering- verzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden die de reiziger mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep, is uitgesloten.
 2. Stichting ICHTHUS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, kwetsing of ongeval aan goederen.
 3. De reiziger die hinder of last oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door stichting ICHTHUS van (voortzetting) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van betreffende

Artikel 6. Klachten.

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen voor zover mogelijk op de plaats van bestemming, waar de reden tot klacht ontstond, bij de reisleider te worden gemeld.
 2. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze binnen 1 maand na terugkeerin Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij stichting

Artikel 7. Kledingcode voor de vrijwilligers.

Wij vragen de vrijwilligers netjes gekleed te gaan, dit houdt in:

 1. Op zondag dragen de dames bij voorkeur een rok en de heren een lange broek.
 2. Buiten het zwembad om niet in badkleding lopen

Artikel 8. Leeftijd regels.

 1. Deelname aan een reis kan tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, tenzij het bestuur anders beslist.
  1. nieuwe vrijwilligers tot 57 jaar
  2. bekende vrijwilligers tot 65 jaar
  3. ondergrens vrijwilliger is 18 jaar
 2. Voor de functie van reisleider, pastoraal begeleider, coördinerend verpleegkundige en gastvrouw kan van deze regels worden afgeweken.
 3. Tevens kan er een andere belangrijke reden zijn waardoor een vrijwilliger buiten de genoemde regels kan deelnemen.
 4. In bovengenoemde gevallen beslist het bestuur.

Artikel 9. Algemeen

 1. Elke reiziger accepteert, door inschrijving de voorwaarden, bepalingen en de stijl van reizen, zoals van een interkerkelijke reisorganisatie mag worden verwacht.
 2. Bij een calamiteit, zoals bv een ziekenhuisopname van een van de deelnemers, benadert de reisleider of verpleegkundige een van de bestuursleden in Nederland.
 3. Deze neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met de contactpersoon van de gast die er dan voor dient te zorgen dat de verantwoording voor de deelnemer wordt overgenomen, zodat de reis voor de anderen onbelemmerd doorgang kan  vinden.